ޚަބަރު

ދިވެހިސަރުކާރާއި ޓޯގޯ ސަރުކާރާ ދެމެދު ވިސާ ވެއިވަރ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ދިވެހިސަރުކާރާއި ޓޯގޯ ސަރުކާރާ ދެމެދު ވިސާ ވެއިވަރ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ދިވެހިސަރުކާރާއި ސާއޯ ތޯމޭ އެންޑް ޕްރިންސިޕޭ ސަރުކާރާއި ދެމެދު ވިސާ ވެއިވަރ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ދިވެހިސަރުކާރާއި ސާއޯ ތޯމޭ އެންޑް ޕްރިންސިޕޭ ސަރުކާރާއި ދެމެދު ވިސާ ވެއިވަރ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވިޒިޓަރ ވީސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ސަޢުދީ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވައިފި

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވިޒިޓަރ ވީސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ސަޢުދީ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް,މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،20077 |ފޯން ނަންބަރު: 3323400-00960 | ހޮޓްލައިން: 7983400-00960