ވިޜަންއާއި މިޝަން

ވިޜަން

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ފުދުންތެރި އަދި ދިވެހިންނަކީ ފަޚުރުވެރި ބަޔަކަށް ހަދައިދިނުންމިޝަން

ދިވެހިންނަށް އިޤްތިޞާދީ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަސްލަޙަތު ކުރިއެރުވުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް,މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،20077 |ފޯން ނަންބަރު: 3323400-00960 | ހޮޓްލައިން: 7983400-00960