ބަޔާންތައް

މެލޭޝިއާ އަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަމަށް

މެލޭޝިއާ އަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަމަށް

ޔޫރަޕްގެ ޝެންގެން ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރައްވާ ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަމަށް

ޔޫރަޕްގެ ޝެންގެން ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރައްވާ ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަމަށް

ޣައްޒާގެ ޖަބަލިއްޔާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް އިޒްރާއީލުން ދިން ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެރޭ ބަޔާން

ޣައްޒާގެ ޖަބަލިއްޔާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް އިޒްރާއީލުން ދިން ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެރޭ ބަޔާން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް,މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،20077 |ފޯން ނަންބަރު: 3323400-00960 | ހޮޓްލައިން: 7983400-00960