ކޮންސިއުލާއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ނުވަތަ ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހިންނަށް، އެ ޤައުމެއްގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަން އަކުން ކޮންސިއުލަރ އެހީތެރިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ، ބެއިޖިން
(0086 108 532 3454, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަން، ބްރަސަލްސް
(003222567568, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން، ކޮލަމްބޯ
(0094 11 551 6302 / 0094 11 551 6303, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 ޖެނީވާގައި ހުންނަ އ.ދ. އޮފީސްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މިޝަން، ޖެނީވާ
(0041 227 326 337, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން، އިސްލާމް އާބާދު
(0092 51 2286903-4, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން، ކުއާލާލަންޕޫރު
(00603 2163 7244, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން، ލަންޑަން
(0044 207 224 2135, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 އިންޑިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން، ނިއުދިއްލީ
(0091 11 414 357 0108, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 އ.ދ. އަށް ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން، ނިއުޔޯކް
(00212 599 6195, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 ސަޢުދީޢަރަބިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ، ރިޔާދް
(00966 146 267 87, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 ސިންގަޕރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން،ސިންގްޕޫރު
(0065 6720 9012, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ، ޓޯކިޔޯ
(0081 362 344 315, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް، ތިރުވަނަންތަޕޫރަމ
(0091 471 255 8189, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

އަވަސް ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތް:
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުއްލި ޙާލަތެއް (ހައްޔަރުކުރުން، ބަންދުން ދޫޫކޮށްލުން، ބަލިވުން، ޤުދުރަތީ ކާރިޘާ) ދިމާވެއްޖެ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް 24 ގަޑިއިރު އަވަސް ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެވެ.
ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 15:00 އާ ދެމެދު ތިރީގައި މިވާ ނަންބަރުތަކުން ކޮންސިއުލަރ ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް އާ ގުޅުއްވޭނެއެވެ.
00960 3304193
00960 304137

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ގުޅުއްވާނީ މިނިސްޓްރީގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު: 00960 7983400 އަށެވެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް,މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،20077 |ފޯން ނަންބަރު: 3323400-00960 | ހޮޓްލައިން: 7983400-00960