Right to Information

Select Toggle Title Date
pdf Aanmu gavaidhu ( pdf, 280 KB ) (632 download) Popular
pdf Beyru gaumuthakunaai jamiyya thakun raajjeyga diplomatic psot thah gaaim kurumaa behey usoolu ( pdf, 244 KB ) (524 download) Popular
pdf Dhivehi raajjeyge diplomatic mission thakaai consular post gavaidhu ( pdf, 348 KB ) (560 download) Popular
pdf Foreign Service Staff Regulation 16 08 2022 ( pdf, 1.03 MB ) (660 download) Popular
pdf Foreign Service Bill gazette ( pdf, 582 KB ) (576 download) Popular
pdf Foreign Service Bill gazette ( pdf, 582 KB ) (8220 download) Popular
pdf Foreign Service Code & Conduct ( pdf, 641 KB ) (574 download) Popular
pdf Foreign Service Posting Gavaidhu ( pdf, 487 KB ) (598 download) Popular
pdf Organizational Structure ( pdf, 750 KB ) (1132 download) Popular
pdf Training gavaaidhu ( pdf, 494 KB ) (529 download) Popular

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް,މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،20077 |ފޯން ނަންބަރު: 3323400-00960 | ހޮޓްލައިން: 7983400-00960