ގުޅުއްވުމަށް

 ނަންފޯންއީމެއިލް
މިނިސްޓަރޑރ. މުޙައްމަދު ޢާޞިމް3304167 minister[@]foreign.gov.mv
ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއަޙުމަދު ސަރީރު3304113sareer[@]foreign.gov.mv
ބައިލެޓަރަލް ސެކްރެޓަރީއަޙްމަދު ޚަލީލު3304147akhaleel[@]foreign.gov.mv
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓްޑރ. ފަޒީލް ނަޖީބް3301440fazeel.najeeb[@]foreign.gov.mv
އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖްޒާހިޔާ ޒަރީރް3304130zahiya[@]foreign.gov.mv
ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރފާޠިމަތު ޢިނާޔާ3304108inaya[@]foreign.gov.mv
ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްމުޙައްމަދު ޝަހުދީ3322640shahudy[@]foreign.gov.mv
ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއައިމިނަތު  އަބްދުﷲ ދީދީ3301484aminath.didi[@]foreign.gov.mv
އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީއިބްރާހިމް ޝަހީބު3304183shaheeb[@]foreign.gov.mv
އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީއަޙްމަދު ޙަސަން ދީދީ3304178ahmed.hassan[@]foreign.gov.mv
އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީޖާވެދް ފައިޒަލް3304195ahmed.hassan[@]foreign.gov.mv
އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީޤީލާ އަލީ3304161geela[@]foreign.gov.mv
ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ ޢާއިޝަތު ޢަޒީމާ3304155azeema[@]foreign.gov.mv
ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ ފާތިމަތު ނަޖްވާ3304186najwa[@]foreign.gov.mv
    
މިނިސްޓަރުގެ ސަޕޯޓް ސްޓާފްމަރިޔަމް ޝަފްވާ3304167mariyam.shafwa[@]foreign.gov.mv

ފޮސިމް

Foreign Service Institute of Maldives (fosim[@]foreign.gov.mv)
ނަންފޯންއީމެއިލް
މަރިޔަމް މިދްފާ ނަޢީމް3304441midhfa[@]foreign.gov.mv
ޢަލީ ރިޟްވާން3304165rilwan[@]foreign.gov.mv

ޕަބްލިކް އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

Public Information Unit
ނަންފޯންއީމެއިލް
ހީނާ ވަލީދު3301414heena.waleed[@]foreign.gov.mv
އާއިޝަތު ސަމާހާ3301413samaha[@]foreign.gov.mv

ކޮންސިއުލަރ ސާވިސް ޑިޕާޓްމަންޓް

ނަންފޯންއީމެއިލް
ޢަޝީރު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު3304123asheer[@]foreign.gov.mv
މުޙައްމަދު ނިއުޝާދު3304123niushad[@]foreign.gov.mv
ޙަސަން އައިމަން3304106aimon[@]foreign.gov.mv
އާމިނަތު ނަހީ3304137am.nahee[@]foreign.gov.mv
ފާޠިމަތު ޒިދްނާ ޢަލީ3304114zidhna[@]foreign.gov.mv
އާމިނަތު ރަޒިއްޔާ3304193raziyya[@]foreign.gov.mv

ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިޕާޓްމަންޓް

Visits & Ceremonies Division
ނަންފޯންއީމެއިލް
ބަދޫރާ ސަޢީދު3301430badoora[@]foreign.gov.mv
ޢާއިޝަތު ޒީޝާން ޒުހުރީ3304434aishath.zeeshan[@]foreign.gov.mv
އާމިނަތު ސަމްރާ3304436a.samra[@]foreign.gov.mv
 
Previleges & Immunities Division
ނަންފޯންއީމެއިލް
މުޙައްމަދު ހައިޝަމް3301432haisham[@]foreign.gov.mv
އަލީ ސާޖިދް ޝާކިރު3301442sajid[@]foreign.gov.mv

އިންޓަނޭޝަނަލް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް

UN & Other Organization Division
ނަންފޯންއީމެއިލް
ޙަސަން ޙުސެއިން ޝިހާބު3304186hassan[@]foreign.gov.mv
ޑރ އިބްރާހިމް ޒުހުރީ3304104izuhuree[@]foreign.gov.mv
ޢާއިޝަތު ފަރީނާ3304154fareena[@]foreign.gov.mv
Human Rights & Legal Division
ނަންފޯންއީމެއިލް
ޝާހިޔާ ޢަލީ މަނިކު3304115shahiya[@]foreign.gov.mv
މޫމިނާ އިބްރާހިމް3304131moomina[@]foreign.gov.mv
ޢާއިޝަތު ޖުމާނާ3304138aishath.jumana[@]foreign.gov.mv

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް

Administration Unit
ނަންފޯންއީމެއިލް
ހަސަން އާދަމް3304191adam[@]foreign.gov.mv
ޢާބިދާ އަޙްމަދު3304404abida[@]foreign.gov.mv
އިބްރާހިމް އާސިފް3304100asif[@]foreign.gov.mv
ޢާއިޝަތު ޝަމްލާ3304151shamla[@]foreign.gov.mv
ނަސްރީނާ ޢަބްދުﷲ3304136admin[@]foreign.gov.mv
ޢާއިޝަތު އިލްޔާސް3304116admin[@]foreign.gov.mv
ރަޝީދާ ޢުސްމާން3301444 
 
Procurement & Maintenance Unit
ނަންފޯންއީމެއިލް
އަޙްމަދު ޝިފާއު3301407ahmed.shifau[@]foreign.gov.mv
މުޙައްމަދު މިހާޒް3304140mihaz[@]foreign.gov.mv
 
ICT Unit
ނަންފޯންއީމެއިލް
ޙުސެއިން ސިނާޙު3301481sinaah[@]foreign.gov.mv
 
Human Resources Divison
ނަންފޯންއީމެއިލް
އާމިނަތު މުޙައްމަދު3304179aminath.mohamed[@]foreign.gov.mv
އާމިނަތު ވަރުދާ3304184warudha[@]foreign.gov.mv
އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ3304177aminath.abdulla[@]foreign.gov.mv
އާއިޝަތު އަޒުމީން ޝަރީފް3304168aishath.azmeen[@]foreign.gov.mv
ހައްވާ ސަމްހާ3304168hawwa.samha[@]foreign.gov.mv
 
Budget Division
ނަންފޯންއީމެއިލް
ޒީނާދް އަބްދުﷲ ވަހީދް3304112zeenad[@]foreign.gov.mv
މަރިޔަމް ނިޒްނާ އާދްމް3304145nizna[@]foreign.gov.mv
ހާމިދް އިބްރާހީމް3304176hamid[@]foreign.gov.mv
ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު3301402fathimath[@]foreign.gov.mv
ފާޠިމަތު ފަޒްލާ3304118fazla[@]foreign.gov.mv
މުޙައްމަދު ސަމީޙު ޢަބްދުލް ޙަމީދު3304197sameeh[@foeign.gov.mv
ޢާއިޝަތު ޔާސްމީން3301408yasmeen[@foeign.gov.mv
 
Mission Administration Division
ނަންފޯންއީމެއިލް
އާއިޝަތު ޒައިފާ3304150zaifa[@]foreign.gov.mv
ނަދީމާ ލަތީފް3304133nadheema[@]foreign.gov.mv

ބައިލޭޓަރަލް ޑިޕާޓްމަންޓް

South Asia Division
ނަންފޯންއީމެއިލް
އާމިނަތު ޝަބީނާ3304132shabeena[@]foreign.gov.mv
ޚަދީޖަތު ނިޒްވީ ރަޝީދު nizwee[@]foreign.gov.mv
ހުސައިން އަބްދުލް ލަތީފް3304110h.latheef[@]foreign.gov.mv
 
East & Central Asia Division
ނަންފޯންއީމެއިލް
ލައުޒާ ޢަލީ3304188lauza[@]foreign.gov.mv
އަޙްމަދު ސުޒިލް3304149suzil[@]foreign.gov.mv
ރަހްމަތުﷲ ވަޙީދް3304194rahmathulla.waheed[@]foreign.gov.mv
 
Middle East & Africa Division
ނަންފޯންއީމެއިލް
ޢަބްދުލް ވާރިސް ސަޢީދު3304129waris[@]foreign.gov.mv
މަރިޔަމް ބައްސާމާ ފާރޫޤް3304166bassama[@]foreign.gov.mv
އިބްރާހީމް ނައުޝާދު3304411naushad[@]foreign.gov.mv
މަރިޔަމް ނަދާ އިނާޒް3304121nadha.inaz[@]foreign.gov.mv
 
China & Japan Division
ނަންފޯންއީމެއިލް
އަޙްމަދު ފަޒީލް3304198fazeel[@]foreign.gov.mv
ފާޠިމަތު ރީނާ3301451reena[@]foreign.gov.mv
ޙުސެއިން ޝަރީފް3301406hussain[@]foreign.gov.mv
 
SAARC Division
ނަންފޯންއީމެއިލް
އިސްމާޢީލް މަމްދޫޙް3304401mamdhooh[@]foreign.gov.mv
ޝަފަގަތު ޝަފީޤް3304117shafagath.shafee[@]foreign.gov.mv
 
India Divison
ނަންފޯންއީމެއިލް
އުމައިރާ މުޙައްމަދު3304124umaira[@]foreign.gov.mv
ފާޠިމަތު ޢުރޫޖް ނިޒާރު3304170urooj[@]foreign.gov.mv
 
Amercas & Oceania Divsion
ނަންފޯންއީމެއިލް
ފާތުމަތު ނުޒުހާ3304410nuzuha[@]foreign.gov.mv
 
Eu & Europe Division
ނަންފޯންއީމެއިލް
ޝިއުނީން ރަޝީދު3304102shiuneen[@]foreign.gov.mv
މަރިޔަމް ސުހާ3304150suha[@]foreign.gov.mv
މުޙައްމަދު ސުޖާއު3304109shujau[@]foreign.gov.mv