Header Dhivehi Site

ޖަޕާނަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް މާލޭގައި ހުންނަ ޖަޕާން އެމްބަސީން ވިސާ ދޫކުރަން ފެށުން

ޖަޕާން އަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ވިސާ، 11 ނޮވެމްބަރ 2017 އިން ފެށިގެން މާލޭގައި ހުންނަ ޖަޕާން އެމްބަސީން ދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ދަ ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީއާއި ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި ދަ ފޮރިން ސަރިވިސް އިންސްޓްޓިއުޓު (ފޮސިމް) ގެ ފަރާތުން މި ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރެއްވީ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަޙްމަދު ސަރީރުއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ

ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓުގެ ވަފުދަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި

ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓުގެ ވަފުދަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު މަރުޙަބާ ކިޔައިފިއެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނައަށް މިއަދު އަރުއްވައިފިއެވެ.
 
އަލްފާޟިލް

އިންޑިއާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

އިންޑިއާއަށް އެކި ބޭނުންތަކުގައި ދަތުރުކުރަމުންދާ ދިވެހިންނާއި، އިންޑިއާގެ ތަފާތު ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާގުޅޭގޮތުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ

Previous Next Play Pause

Header Background Slideshow Foreign MOBILE DV

ޖަޕާނަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް މާލޭގައި ހުންނަ ޖަޕާން އެމްބަސީން ވިސާ ދޫކުރަން ފެށުން

ޖަޕާން އަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ވިސާ، 11 ނޮވެމްބަރ 2017 އިން ފެށިގެން މާލޭގައި ހުންނަ ޖަޕާން އެމްބަސީން

ދަ ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީއާއި ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި ދަ ފޮރިން ސަރިވިސް އިންސްޓްޓިއުޓު (ފޮސިމް)

ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓުގެ ވަފުދަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި

ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓުގެ ވަފުދަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު މަރުޙަބާ ކިޔައިފިއެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް،

އިންޑިއާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
Previous Next Play Pause
ޖަޕާނަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް މާލޭގައި ހުންނަ ޖަޕާން އެމްބަސީން ވިސާ ދޫކުރަން ފެށުން  ޖަޕާނަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް މާލޭގައި ހުންނަ ޖަޕާން އެމްބަސީން ވިސާ ދޫކުރަން ފެށުން
ދަ ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީއާއި ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި ދަ ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީއާއި ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓުގެ ވަފުދަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓުގެ ވަފުދަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
އިންޑިއާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޑިއާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ކޮންސިއުލަރ ޓޯކްސް" ގެ ފުރަތަމަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ވަފްދެއް އިންޑިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
loading...