Header Dhivehi Site

ދިވެހިރާއްޖެއާ ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމުގެ ކުރިމަގު ތަޞައްވުރުކުރައްވާ ގޮތް ޕާކިސްތާނު ސަފީރު ހިއްސާކުރައްވައިފި

ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ފޮސިމް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޑިސްޓިންގުއިޝްޑް ސްޕީކަރ ސީރީޒްގެ ތެރެއިން، މިއަދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި

އ.ދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާގުޅޭ

އ.ދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގެ 2018 އިން 2020 ގެ ދައުރަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް، 16 އޮކްޓޯބަރ 2017 ގައި އދ. ގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުގައި، ބޭއްވި އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި މީޑިޔާގައި ފެތުރެމުންދާ، ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކާ

ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރަށް މިނިސްޓަރ އާސިމް ވަދާޢީ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި

ޕާކިސްތާނުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލަންސީ ވައިސް އެޑްމިރަލް (ރިޓަޔަރޑް) ސަޢީދް ޚަވާރް ޢަލީ ޝާހް، އެ މަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަކުރައްވައި މި ހިނގާ އޮކްޓޯބަރު މަހު ފ

އިންޑިއާ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމްގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

ދިވެހިރާއްޖެއިން އިންޑިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސަލެންސީ މރ. އަކިލޭޝް މިޝްރާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމްގެ އަރިހަށް މިއަދު އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއ

ދިވެހިންނަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެއަރޕޯޓުތަކުގައި ހުންނަ އީ-ގޭޓުތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެއަރޕޯޓްތަކާއި ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ޚާއްސަ ބަނދަރުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ "ރެޖިސްޓަރޑް ޓްރެވެލަރ ސަރވިސް"ގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިތުރުކޮށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުން

Previous Next Play Pause

Header Background Slideshow Foreign MOBILE DV

ދިވެހިރާއްޖެއާ ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމުގެ ކުރިމަގު ތަޞައްވުރުކުރައްވާ ގޮތް ޕާކިސްތާނު ސަފީރު ހިއްސާކުރައްވައިފި

ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ފޮސިމް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޑިސްޓިންގުއިޝްޑް ސްޕީކަރ

އ.ދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާގުޅޭ

އ.ދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގެ 2018 އިން 2020 ގެ ދައުރަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް، 16 އޮކްޓޯބަރ 2017 ގައި އދ.

ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރަށް މިނިސްޓަރ އާސިމް ވަދާޢީ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި

ޕާކިސްތާނުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސަލަންސީ ވައިސް އެޑްމިރަލް (ރިޓަޔަރޑް)

އިންޑިއާ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމްގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

ދިވެހިރާއްޖެއިން އިންޑިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސަލެންސީ މރ. އަކިލޭޝް މިޝްރާ މިނިސްޓަރ

ދިވެހިންނަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެއަރޕޯޓުތަކުގައި ހުންނަ އީ-ގޭޓުތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެއަރޕޯޓްތަކާއި ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ޚާއްސަ ބަނދަރުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ "ރެޖިސްޓަރޑް ޓްރެވެލަރ

Previous Next Play Pause
ދިވެހިރާއްޖެއާ ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމުގެ ކުރިމަގު ތަޞައްވުރުކުރައްވާ ގޮތް ޕާކިސްތާނު ސަފީރު ހިއްސާކުރައްވައިފި  ދިވެހިރާއްޖެއާ ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމުގެ ކުރިމަގު ތަޞައްވުރުކުރައްވާ ގޮތް ޕާކިސްތާނު ސަފީރު ހިއްސާކުރައްވައިފި
އ.ދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާގުޅޭ އ.ދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާގުޅޭ
ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރަށް މިނިސްޓަރ އާސިމް ވަދާޢީ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރަށް މިނިސްޓަރ އާސިމް ވަދާޢީ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި
އިންޑިއާ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމްގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން އިންޑިއާ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމްގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން
ދިވެހިންނަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެއަރޕޯޓުތަކުގައި ހުންނަ އީ-ގޭޓުތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ ދިވެހިންނަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެއަރޕޯޓުތަކުގައި ހުންނަ އީ-ގޭޓުތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ
loading...