Header Dhivehi Site

ޑެންމާކްގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެންޑާސް ސަމުއެލްސެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

27 ފެބްރުއަރީ 2017، ޖެނީވާ – Ref: 2017-084
 ޑެންމާކްގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ އެންޑާސް ސަމުއެލްސެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ޑރ. އާސިމާއި ބައްދަލުކުރެއްވީ

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޖަޕާންއާ ދެމެދު އޮންނަ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ލޯގޯ ތައާރަފްކުރުން

28 ފެބްރުއަރީ 2017، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ – Ref: 2017-086
ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޖަޕާންއާ ދެމެދު އޮންނަ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން، ފަރުމާކޮށްފައިވާ ލޯގޯ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޖަޕާނުން މިއަދުވަނީ ތައާރަ

ޕެރޫ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މރ. ހޮރްހޭ ކަސްޓަނޭޑާ މެންޑޭޒް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

20 މާރޗް 2017 - މާލެ،
ޕެރޫއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސަލެންސީ މރ. ހޮރްހޭ ކަސްޓަނޭޑާ މެންޑޭޒް ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ، ޑރ. އަލީ ނަސީރު މުޙައްމަދުގެ އަރިހަށް މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި އިޙްތިރާމްގެ

 ސޫދާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ނޮން – ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 މާރޗް 2017، މާލެ
 
 ސޫދާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ނޮން – ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ ސިރާޖުއްދީން ޙާމިދް ޔޫސިފް ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑރ. ޢަލީ ނަސީރު މުޙައްމަދުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު

ދިވެހިރާއްޖެއާ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ލެކްޗަރއެއް ބާއްވައިފ

20 މާޗް 2017، މާލެ
ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ފޮސިމް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ލެކްޗަރ ސީރީސްގެ ތެރެއިން، މިއަދު ބޭއްވި ލެކްޗާގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި

23 މާރޗް 2017 ، މާލެ،
"ޕާކިސްތާން ޑޭ" ގެ މުނާސަބަތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް، ޕާކިސްތާންގެ އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ އޮން ފޮރިން އެފެއާޒް، ހިޒް އެކްސަލެންސީ ސަރުތާޖު ޢަޒީޒްއަށް

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޢާޞިމް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ދަ ރައިޓް އޮނަރަބަލް ބޮރިސް ޖޯންސަންއަށް ހަމްދަރްދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

23 މެއި 2017
ލަންޑަންގެ ވެސްޓް މިންސްޓަރގައި ދިން ޓެރެރިސްޓް ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ މުޙައްމަދު ޢާޞިމް، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހިޒް އެކްސަލަންސީ ދަ ރައިޓް ހޮނަރަބަލް ބޮރިސް

ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް، ތަހުނިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވުން

26 މާޗް 2017، މާލެ،
ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް، ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިސްޓަރ އޮން ފޮރިން އެފެއާޒް، ހިޒް އެކްސަލެންސީ ޢަބުލް ޙަސަން މަޙްމޫދު ޢަލީ އަށް

Previous Next Play Pause

Header Background Slideshow Foreign MOBILE DV

ޑެންމާކްގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެންޑާސް ސަމުއެލްސެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

27 ފެބްރުއަރީ 2017، ޖެނީވާ – Ref: 2017-084
 ޑެންމާކްގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ އެންޑާސް ސަމުއެލްސެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޖަޕާންއާ ދެމެދު އޮންނަ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ލޯގޯ ތައާރަފްކުރުން

28 ފެބްރުއަރީ 2017، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ – Ref: 2017-086
ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޖަޕާންއާ ދެމެދު އޮންނަ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 50 އަހަރު

ޕެރޫ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މރ. ހޮރްހޭ ކަސްޓަނޭޑާ މެންޑޭޒް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
 ސޫދާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ނޮން – ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 މާރޗް 2017، މާލެ
 
 ސޫދާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ނޮން – ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ

ދިވެހިރާއްޖެއާ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ލެކްޗަރއެއް ބާއްވައިފ

20 މާޗް 2017، މާލެ
ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ފޮސިމް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ލެކްޗަރ

Previous Next Play Pause
ޑެންމާކްގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެންޑާސް ސަމުއެލްސެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން ޑެންމާކްގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެންޑާސް ސަމުއެލްސެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޖަޕާންއާ ދެމެދު އޮންނަ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ލޯގޯ ތައާރަފްކުރުން ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޖަޕާންއާ ދެމެދު އޮންނަ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ލޯގޯ ތައާރަފްކުރުން
ޕެރޫ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މރ. ހޮރްހޭ ކަސްޓަނޭޑާ މެންޑޭޒް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި ޕެރޫ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މރ. ހޮރްހޭ ކަސްޓަނޭޑާ މެންޑޭޒް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
 ސޫދާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ނޮން – ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން ސޫދާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ނޮން – ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ދިވެހިރާއްޖެއާ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ލެކްޗަރއެއް ބާއްވައިފ ދިވެހިރާއްޖެއާ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ލެކްޗަރއެއް ބާއްވައިފ
loading...