23 މެއި 2017

ލަންޑަންގެ ވެސްޓް މިންސްޓަރގައި ދިން ޓެރެރިސްޓް ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ މުޙައްމަދު ޢާޞިމް، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހިޒް އެކްސަލަންސީ ދަ ރައިޓް ހޮނަރަބަލް ބޮރިސް ޖޯންސަންއަށް ހަމްދަރްދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

23 މާރޗް 2017 ، މާލެ،

"ޕާކިސްތާން ޑޭ" ގެ މުނާސަބަތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް، ޕާކިސްތާންގެ އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ އޮން ފޮރިން އެފެއާޒް، ހިޒް އެކްސަލެންސީ ސަރުތާޖު ޢަޒީޒްއަށް ތަހުނިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ. އެ މެސެޖުގައި، ޕާކިސްތާނުގެ 77 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ހިޒް އެކްސަލަންސީ ސަރުތާޖް ޢަޒީޒްއަށާއި، ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނަށް، މަރުޙަބާ އާއި ތަޙުނިޔާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

20 މާޗް 2017، މާލެ

ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ފޮސިމް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ލެކްޗަރ ސީރީސްގެ ތެރެއިން، މިއަދު ބޭއްވި ލެކްޗާގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ހަމީދު ދިވެހިރާއްޖެއާ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.

20 މާރޗް 2017، މާލެ

 

 ސޫދާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ނޮން – ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ ސިރާޖުއްދީން ޙާމިދް ޔޫސިފް ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑރ. ޢަލީ ނަސީރު މުޙައްމަދުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އެރުއްވުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ސަފީރަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ، ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވިކަމަށްޓަކައި މަރްޙަބާ ދެންނެވިއެވެ. އަދި އެކި

20 މާރޗް 2017 - މާލެ،

ޕެރޫއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސަލެންސީ މރ. ހޮރްހޭ ކަސްޓަނޭޑާ މެންޑޭޒް ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ، ޑރ. އަލީ ނަސީރު މުޙައްމަދުގެ އަރިހަށް މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.