2017 އޭޕްރީލް 3

 ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިވެހިންނަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ބޭނުންވާ ކޮންސިއުލަރ ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މި މިނިސްޓްރީން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ. މިގޮތުން، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންނަށާއި، ރާއްޖެއ ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ޢާއިލާތަކަށާއި އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މިމިނިސްޓްރީއާއި ބޭރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަންތަކުން ގެންދަނީ ކޮންސިއުލަރ ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

2 އެޕްރީލް 2017، މާލެ 

ޕޯޗުގަލް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ފުރަތަމަ ނޮން – ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ޖޮއާއޮ ޑޮ ކަރމޯ އަޓައިޑެ ޑަ ކަމަރާ، ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޢާޞިމާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އާސިމް ވަނީ  ޕޯޗުގަލްގެ ސަފީރުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުމާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ..

30 މާރިޗު 2017، މާލެ 

ޖަޕާން ނަން-ޕްރޮޖެކްޓް ގްރާންޓް އެއިޑްގެ ދަށުން ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އަދި ޕަބްލިކް ސެކިއުރިޓީ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޖަޕާން ސަރުކާރާ ދެމެދު "އެކްސްޗޭންޖް އޮފް ނޯޓްސް" ގައި މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. 

 

30 މާރޗް 2017، މާލެ 

ފަލަސްތީން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ ދާތޯ ޑރ. އަންވަރު އަލް އަޤާ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އާސިމް އާއި ސަފީރު މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. 

26 މާޗް 2017، މާލެ،

ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް، ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިސްޓަރ އޮން ފޮރިން އެފެއާޒް، ހިޒް އެކްސަލެންސީ ޢަބުލް ޙަސަން މަޙްމޫދު ޢަލީ އަށް ތަޙްނިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.