13 އޭޕްރީލް 2017 - މާލެ،

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ، ހިޒް އެކްސަލެންސީ ޑރ. އެސް. ޖައިޝަންކަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑރ. އަލީ ނަޞީރު މުޙައްމަދާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

12 އޭޕްރީލް 2017 - މާލެ،

އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހިޒް އެކްސަލެންސީ ޑރ. އެސް. ޖައިޝަންކަރް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވީ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑރ. ޢަލީ ނަސީރު މުޙައްމަދެވެ.

10 އެޕްރީލް 2017، މާލެ

  ސިންގަޕޫރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުނަނަވާ ނަން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޗުއާ ތިއާން ޕޮ، އެމަނިކުފާނު މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ރެޕްރެސެންޓޭޝަނަލް ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވަވާފިއެވެ.

5 އެޕްރީލް 2017، މާލެ 

އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ޖޭމްސް ޑައުރިސް ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އާސިމް އާއި ސަފީރު މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

4 އޭޕްރިލް 2017

ރަޝިޔާގެ ސެއިންޓް ޕީޓާރޒްބާގަށް ދިން ޓެރެރިސްޓް ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ މުޙައްމަދު ޢާޞިމް، ރަޝިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ހިޒް އެކްސަލަންސީ ސަރޖޭ ވީ. ލާރޯވްއަށް ހަމްދަރްދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.