ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް

Image 1 އަޙްމަދު ޚަލީލް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ފޮރިން އެފެއާޒް
Image 1 އަޙްމަދު ލަޠީފް
ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ
Image 1އަޙްމަދު ސަލީމް
އެމްބެސެޑަރ-އެޓް-ލާޖް
Image 1ޑރ. ޙުސައިން ނިޔާޒް
ސެކްރެޓަރީ, އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން
Image 1ޑރ. ޙާލާ ޙަމީދު
ސެކްރެޓަރީ, ބައިލެޓެރަލް
Image 1އަޙްމަދު ޝިއާން
ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް
Image 1އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙުމައިދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ނައިބު
Image 1 އާމިނަތު އަބްދުﷲ ދީދީ
އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ
Image 1 އަމީން ޖާވިދު ފައިޞަލް
އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ
Image 1 މުޙައްމަދު ފައިޞަލް
އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓެރީ
Image 1 ޞަފާތު އަޙްމަދު ޒާހިރު
ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓީޖިސްޓް
Image 1 އަލީ ރިލްވާން
ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓެރީ
Image 1 ޚަދީޖާ ނަޖީޙާ
ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓެރީ
Image 1 ޢަބްދުލްވާރިޘް ސަޢީދު
ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓެރީ
Image 1 މަރްޔަމް މިދްފާ ނަޢީމް
ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓެރީ
Image 1 ޝިއުނީން ރަޝީދު
ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓެރީ
Image 1 މަރްޔަމް ރީޝާ
ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓެރީ
Image 1 ފާޠިމަތު ނަޢީމާ
ސީނިއަރ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ
Image 1 އަޙްމަދު ނާޞިރު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
Image 1 ޒީނާދް ޢަބްދުލްވާޙިދު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް,މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،20077 |ފޯން ނަންބަރު: 3323400-00960 | ހޮޓްލައިން: 7983400-00960