މާތްﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ހަމްދުކުރަން. ރަސޫލުﷲ ސައްލަﷲ އަލައިހިވަސައްލަމަށް ސަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުއާކުރަން. އަދި މި ޞަލަވާތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި އަސްހާބުން ޝާމިލްކުރަން.