ފެޑަރަލް ރިޕަބްލިކް އޮފް ސޮމާލިއާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަލްފާޞިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު، ސޮމާލިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން، ހިޒް އެކްސެލެންސީ އަހްމަދް އަވަދް އިއްސެ އަށް ތަޙުނިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ފޮނުއްވި މެސެޖުގައި ސޮމާލިއާ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނަށް ތަޙުނިޔާ އަރިސްކުރައްވައި، ދިވެހިރާއްޖެއާ ސޮމާލިއާ އާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން މުސްތަޤުބަލުގައި އިތުރަށް ބަދަހިވާނޭކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.