ރިޕަބްލިކް އޮފް ރުވާންޑާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަލްފާޞިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު، ރުވާންޑާގެ މިނިސްޓަރ ފޯ ފޮރިން އެފެއާޒް އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން، ހިޒް އެކްސެލެންސީ ވިންސެންޓް ބިރުޓާ އަށް ތަޙުނިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ފޮނުއްވި މެސެޖުގައި ރުވާންޑާ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނަށް ތަޙުނިޔާ އަރިސްކުރައްވައި، ދިވެހިރާއްޖެއާ ރުވާންޑާ އާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން މުސްތަޤުބަލުގައި އިތުރަށް ބަދަހިވާނޭކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.