1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސިޔާދަތު ޙިމާޔަތްކޮށް ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުން

  2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ވަޙްދަތު ހިމާޔަތްކޮށް ބޭރު ދުނިޔޭގައި އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި ސިފަތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

  3. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

  4. ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ސަރަޙައްދީ އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

  5. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

  6. ޚާރިޖީ ދާއިރާގެ ހިންގުން ކުރިއަރުވައި ހަރުދަނާ ކުރުން