ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ނުވަތަ ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހިންނަށް، އެ ޤައުމެއްގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަން އަކުން ކޮންސިއުލަރ އެހީތެރިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.


 ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ، ބެއިޖިން
(0086-108-532-3454 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަން، ބްރަސަލްސް
(0032-225-675-68 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން، ކޮލަމްބޯ
(0094-115-516-302 / 0094-115-516-303, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 ޖެނީވާގައި ހުންނަ އ.ދ. އޮފީސްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މިޝަން، ޖެނީވާ
(0041-227-326-337 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން، އިސްލާމް އާބާދު
(0092-512-286-9034 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން، ކުއާލާލަންޕޫރު
(0060-321-637-244 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން، ލަންޑަން
(0044-207-224-2135 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 އިންޑިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން، ނިއުދިއްލީ
(0091-114-143-570-108 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 އ.ދ. އަށް ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން، ނިއުޔޯކް
(0021-259-961-95 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 ސަޢުދީޢަރަބިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ، ރިޔާދް
(00960-614-626-787 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 ސިންގަޕރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން،ސިންގްޕޫރު
(0065-672-090-12 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ، ޓޯކިޔޯ
(0081-362-344-315 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް، ތިރުވަނަންތަޕޫރަމ
(0091-471-255-8189 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

އަވަސް ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތް:
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުއްލި ޙާލަތެއް (ހައްޔަރުކުރުން، ބަންދުން ދޫޫކޮށްލުން، ބަލިވުން، ޤުދުރަތީ ކާރިޘާ) ދިމާވެއްޖެ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް 24 ގަޑިއިރު އަވަސް ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެވެ.
ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 15:00 އާ ދެމެދު ތިރީގައި މިވާ ނަންބަރުތަކުން ކޮންސިއުލަރ ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް އާ ގުޅުއްވޭނެއެވެ.
00960-3304193
00960-3041373

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ގުޅުއްވާނީ މިނިސްޓްރީގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު: 7983400-00960 އަށެވެ