Header Dhivehi Site

ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާއަށް 85 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމަށް ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާ އުފެދުނުތާ 85 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ޚާއްޞަ ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޙަފްލާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޢާޞިމެވެ.

ޖަޕާނަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް މާލޭގައި ހުންނަ ޖަޕާން އެމްބަސީން ވިސާ ދޫކުރަން ފެށުން

ޖަޕާން އަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ވިސާ، 11 ނޮވެމްބަރ 2017 އިން ފެށިގެން މާލޭގައި ހުންނަ ޖަޕާން އެމްބަސީން ދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ދަ ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީއާއި ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި ދަ ފޮރިން ސަރިވިސް އިންސްޓްޓިއުޓު (ފޮސިމް) ގެ ފަރާތުން މި ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރެއްވީ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަޙްމަދު ސަރީރުއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ

ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓުގެ ވަފުދަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި

ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓުގެ ވަފުދަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު މަރުޙަބާ ކިޔައިފިއެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނައަށް މިއަދު އަރުއްވައިފިއެވެ.
 
އަލްފާޟިލް

Previous Next Play Pause

Header Background Slideshow Foreign MOBILE DV

ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާއަށް 85 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމަށް ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާ އުފެދުނުތާ 85 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ޚާއްޞަ ޙަފްލާއެއް

ޖަޕާނަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް މާލޭގައި ހުންނަ ޖަޕާން އެމްބަސީން ވިސާ ދޫކުރަން ފެށުން

ޖަޕާން އަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ވިސާ، 11 ނޮވެމްބަރ 2017 އިން ފެށިގެން މާލޭގައި ހުންނަ ޖަޕާން އެމްބަސީން

ދަ ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީއާއި ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި ދަ ފޮރިން ސަރިވިސް އިންސްޓްޓިއުޓު (ފޮސިމް)

ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓުގެ ވަފުދަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި

ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓުގެ ވަފުދަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު މަރުޙަބާ ކިޔައިފިއެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް،

Previous Next Play Pause
ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާއަށް 85 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމަށް ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފި ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާއަށް 85 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމަށް ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފި
ޖަޕާނަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް މާލޭގައި ހުންނަ ޖަޕާން އެމްބަސީން ވިސާ ދޫކުރަން ފެށުން  ޖަޕާނަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް މާލޭގައި ހުންނަ ޖަޕާން އެމްބަސީން ވިސާ ދޫކުރަން ފެށުން
ދަ ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީއާއި ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި ދަ ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީއާއި ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓުގެ ވަފުދަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓުގެ ވަފުދަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
loading...