20 އެޕްރީލް 2017، ރިފަރެންސް: 2017-98

ދިވެހި ދައުލަތަކީ ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަށް ޖާގަދޭނެ ދައުލަތެއްނޫން ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ މި ސިޔާސަތު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔޭގައި ހާމަކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ސަފީރުންނާއެކު ބާއްވާ މަހާސިންތާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ފުރަތަމަ ދުވަހާ ގުޅޭ ނޫސްބަޔާން

“މި ރާއްޖެއަކީ  އިންވެސްޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަރުވުމުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑު” މިނިސްޓަރ އާސިމް

19 އޭޕްރިލް 2017، މާލެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި، އަދި އިންވެސްޓްމަންޓުގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ ޝިޢާރުގެ ދަށުން މިއަދު ފެށުނު ދިވެހި ސަފީރުންގެ އަހަރީ މަހާސިންތާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ މުހަންމަދު އާސިމް ވަނީ ޚާރިޖީއްޔާގެ މިސްރާބު ބައްޓަން ކުރެވެމުންދާ ގޮތާއި ލިބެމުންދާ ކާމިޔާބީތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ސަރުކާރުގެ

16 އޭޕްރީލް 2017 ، މާލެ؛

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން އިންތިޒާމްކުރާ ދިވެހި ސަފީރުންގެ މަހާސިންތާ 2017 މި އޭޕްރީލް މަހުގެ 19 އިން 20 އަށް މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމަހާސިންތާ އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްއެވެ.

13 އޭޕްރީލް 2017 - މާލެ،

އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހިޒް އެކްސަލެންސީ ޑރ. ޖައިޝަންކަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އަރިހަށާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވިއެވެ.

13 އޭޕްރީލް 2017 - މާލެ،

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ، ހިޒް އެކްސަލެންސީ ޑރ. އެސް. ޖައިޝަންކަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމްގެ އަރިހަށް މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.