ދިވެހިރާއްޖެއިން ޖަޕާނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޝަރީފް، ޖަޕާނުގެ ޖައިކާގެ މައި އޮފީހަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ތަރައްޤީގައި ޖައިކާއިން ވެދެމުންދާ ދީލަތި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި އެމުޢައްސަސާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ. ޖައިކާގެ ރައީސް ޑރ. ޝިނީޗީ ކިޓައޮކާ އާއެކު މިއަދު ހެނދުނު ޖައިކާގެ މައި މަރުކަޒީ އިދާރާގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި، ޖައިކާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކާމެދު ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި، އެމަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒުކުރުން ހަލުވި ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި، ކުރިމަގުގައި ޖައިކާއިން ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްްގައި ހަރަކާތްތެރިވުމާމެދުވެސް ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވުނެވެ.

 

24 އޭޕްރިލް 2017. އިސްލާމްއާބާދް، 

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް އެމަނިކުފާނު ޕާކިސްތާނަށް މިހާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ޕާކިސްތާނުގެ އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ އޮން ފޮރިން އެފެއާޒް، ހިޒް އެކްސަލަންސީ ސަރްތާޖް އަޒީޒް އާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

24 އޭޕްރީލް 2017 ، އިސްލާމްއާބާދް 

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ޕާކިސްތާނަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ޕާކިސްތާނުގައި ތިބި ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންނާ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއީ ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އެކުދިންގެ ކިޔެވުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް އޮޅުންފިލުމުގެ މަޤްސަދުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ކިޔަވާ ކުދިން ވަނީ ފުރުސަތުދެއްވިކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރ

21 އޭޕްރިލް 2017 ، މާލެ،

ބަންގްލަދޭޝް ގެ ޗިޓަގޮންގް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގައި މެޑިސިން ހަދަމުންދާ ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ބަންގްލަދޭޝް ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ވެލްފެއާރ އިން އިއްޔެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ފުރުސަތު ދެއްވައި، އެކަން ވަނީ އެ ޔުނިވަރސިޓީ އަށް އަންގަވާފައެވެ. އަދި ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން އަންގަވާފައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތިން މިހާރު އެ

ދިހަ އަހަރަށް ފަހު ބޭއްވުނު ދިވެހި ސަފީރުންގެ މަހާސިންތާ ވަރަށް ކާމިޔާބު، މިނިސްޓަރ އާސިމް

20 އޭޕްރިލް 2017، މާލެ

ދިވެހި ސަފީރުންގެ އަހަރީ މަހާސިންތާއިން ބޭނުންވާ ފަދަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވި ނަތީޖާ ނެރެވިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ.މުހަންމަދު އާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.