ބުރުކީނާ ފާސޯގެ ވެރިރަށް އޯގަދޫގޫގައި ދެވުނު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ، އެތައް ބައެއް ޒަޚަމްވެފައިވާތީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް،  ބުރުކީނާ ފާސޯގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ހިޒް އެކްސަލެންސީ އަލްފާ ބެރީއަށް މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

10 އޮގަސްޓް 2017، މާލެ،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ މިޑް-ޓަރމް ރިވިއުއެއް ބޭއްވީ، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް ޕްލޭންއިން ހާސިލްވެފައިވާ ކަންތައްތައް ބަލައި، ކުރިއަށް ހުރި ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް، އެ ކަންތައްތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ދަތިތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައެވެ.

9 އޮގަސްޓް 2017، މާލެ،

ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ފޮސިމް) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޝޯޓު-ޓަރމް ޓްރެއިނިންގް ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސީރީސް ގެ ތެރެއިން ބޭއްވި މި ސެޝަންގައި ޗައިނާގައި ބޭއްވި އިންޓަރ-މިނިސްޓްރީއަލް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންގެ ތަޖުރިބާއާއި ދަތުރުގެ ރިކަމެންޑޭޝަންތައް ހިއްސާ ކުރިއެވެ.

2 އޯގަސްޓް 2017 - މާލެ،

ކެނެޑާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހަރ އެކްސެލެންސީ މިސް ޝެލީ ވައިޓިންގ، ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޢާޞިމްގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢާޞިމް ވަނީ މިސް ވައިޓިންގގެ ސަފީރުކަމުގެ ދައުރުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދެމެދު ބޭއްވެވި ގާތްކަމަށް ވަރަށް

1 އޯގަސްޓް 2017 ، މާލެ

އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓްތައް ކަމަށްވާ، ގުޖުރާތް، އަރުނާޗަލް ޕްރަދޭޝް، އައްސާމް، އޮޑިއްޝާ އަދި ބިހާރުގައި ފެން ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން، އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ، އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރު ގެއްލި ދަނޑުބިންތައް ހަލާކުވެފައިވާތީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް،  އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް، ހަރ އެކްސަލެންސީ ސުޝްމާ ސުވަރާޖްއަށް މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އެ މެސެޖުގައި  މި ޚަބަރު އައްސަވާފައިވަނީ ކުއްލި ސިހުމަކާއި ފުން ހިތާމަ އާއި އެކުގައި ކަމަށާއި، ޤައުމީ ހިތާމައިގެ މިދަނޑިވަޅުގައި، ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ނިޔާވި ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާ އަށާއި އަދި އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތަޢުޒިޔާ ފޮނުއްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.