1 މާރޗް 2017، މާލެ – Ref:2017-093

27 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި ބޭއްވުނު އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުގެ 34 ވަނަ ސެޝަނުގެ ހައި ލެވެލް ސެގްމަންޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ވަނީ މިއަދު މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޖެނީވާގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މިކައުންސިލްގެ ހައި ލެވެލް ސެގްމަންޓުގައި މިނިސްޓަރ އާސިމް ވަނީ މުޙާތަބު ކުރައްވާފައެވެ. ހައި ލެވެލް ސެޝަނުގެ ސައިޑް ލައިނުގައި މިނިސްޓަރ އާސިމް ވަނީ ޑެންމާކުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް މރ.އެންޑަރޒް ސެމިއުލްސަން އާއި، ޕާލިމެންޓަރީ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ދަ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތް އޮފީސް އެންޑް މިނިސްޓަރ ފޯރ އޭޝިޔާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް އޮފް ޔޫކޭ މރ.އާލޮކް ޝަރްމާ އާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އޮފް އޮސްޓްރޭލިޔާ މސ.ޖޫލީ ބިޝޮޕް އަދި އ.ދ.ގެ ހައި ކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް މރ. ޒައިދް ރާއަދް އަލް ހުސެއިން އާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އޮސްޓްރޭލިޔާ އިން ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ސައިޑް އިވެންޓް "ފްރެންޑް އޮފް ސިޑްސް" ގައި ވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ މުޙާތަބު ކުރައްވާފައިއެވެ.

އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ކައުންސިލު 34 ވަނަ ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 24 މާރޗް 2017 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

28 ފެބްރުއަރީ 2017، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ – Ref: 2017-086

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޖަޕާންއާ ދެމެދު އޮންނަ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން، ފަރުމާކޮށްފައިވާ ލޯގޯ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޖަޕާނުން މިއަދުވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. މި ލޯގޯއަކީ 27 ޑިސެމްބަރ 2016 އިން 27 ޖެނުއަރީ 2017 އާ ހަމަޔަށް ކުރިއަށް ގެންގޮަސްފައިވާ މުބާރާތައް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 28 ލޯގޯގެ ތެރެއިން އެއްވަނައަށް ހޮވިފައިވާ ލޯގޯއެވެ. މި ލޯގޯއަކީ ޖަޕާންގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ މިސްޓަރ. އަކިރާ އުނޯ ފަރުމާކޮށްފައިވާ ލޯގޯއެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޖަޕާންއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ 14 ނޮވެމްބަރ 1967 ގައިއެވެ.

27 ފެބްރުއަރީ 2017، ޖެނީވާ Ref: 2017-084

 ޑެންމާކްގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ އެންޑާސް ސަމުއެލްސެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ޑރ. އާސިމާއި ބައްދަލުކުރެއްވީ ސްވިޓްޒަލޭންޑްގެ ޖެނީވާގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ އ.ދގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގެ ހަވާސާގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އެންޑާސް ސަމުއެލްސެން ވަނީ  2019 އިން 2021 އަށް އ.ދގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގެ ގޮނޑިއަށް ޑެންމާކު ކުރިމަތިލައްވާފަ ވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާ އެކަމާބެހޭ ތަފްސީލް ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ.އާސިމަށް އަރުވާފައެވެ. އަދި ޑރ.އާސިމް ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން 2018 އިން 2020 އެ ކައުންސިލްގެ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލައްވާފަކަން ހާމަކުރައްވާ އެފަރާތަށް މައުލޫމާތު އަރުވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެންޑާސް ސަމުއެލްސެން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން، ޑރ.އާސިމް ވަނީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ "ކްލައިމެޓެ ޗޭންޖް ޕޮލިސީ ފްރޭމްވޯކް"އަށް އަލިއަޅުވާލާފައެވެ. 

މި ބައްދަލުވުން ނިންމާލަމުން، ޑރ. އާސިމް ވަނީ ޑެންމާކްގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަށް ދައުވަތު އަރުވާފައެވެ.

 

27 ފެބްރުއަރީ 2017، ޖެނީވާ Ref: 2017-082

އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ކައުންސިލް ގެ 34 ވަނަ ސެޝަން މިއަދު ސްވިޓްޒަލޭންޑްގެ ޖެނީވާގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ހަތަރު ހަފްތާއަށް ދެމިގެންދާ މި ސެޝަން ނިމޭނީ އަންނަ މާޗް މަހުގެ 24 ގައެވެ.

ޖެނީވާގައި ކުރިއަށްދާ މި ސެޝަންގެ ހައިލެވެލް ސެގްމެންޓްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ މި ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ޖެނީވާއަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި މިސެޝަންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 މި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ މުހިންމު މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ބަހުސްތަކާއި، ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންސް އަދި ތަފާތު މަޝްވަރާތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭން ބައިވެރިވާނެއެވެ. މި ގޮތުން އެހެން ގައުމުތަކާއި ގުޅިގެން، "ވޮލެންޓަރީ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ފޯ ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް އެންޑް ކެޕާސިޓީ ބިލްޑިންގ ފޯ އެލް.ޑީ.ސީސް އެންޑް ސިޑްސް އެންޑް އޮން އެންވަޔަރޮމެންޓް އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް"އަށް ފަސްއަހަރު ވުމާ ގުޅިގެން ހުށައެޅޭ ރިޒޮލިއިޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާ ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖެއިންނެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ، ތެލެސީމިއާ ބަލި ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ އިންސާނީ ހައްގު ތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވޭ ހައިލެވެލް ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން "ދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ޗެލެންޖެސް ފޭސްޑް ބައި އިންޑިވިޖުއަލްސް ސަފަރިން ތެލަސީމިއާ، އިންކްލޫޑިން އަންފެއާ އެންޑް ޑިސްކްރިމިނޭޓަރީ ޓްރީޓްމަންޓް" ގައި ބައިވެރިވެ ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޯ ސްޕޮންސަރ ކުރެއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ސެޝަންގެ ތެރޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިގައިވާ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި އޮސްޓްރޭލިއާ ގުޅިގެން، އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ 34 ވަނަ ސެޝަންއަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑް އެހީގައި ކުދި ގައުމުތަކުންނާއި އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުން ވަޑައިގެންނެވި ވަފުދުތަކަށް 28 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި ބޭއްވޭ ހަފްލާ ކޯ ހޯސްޓް ކުރެއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގައި އިސްކަންދެވޭ އަދި މުހިންމު ކަންތައްތަކަށް ބަލާ، ދިވެހިރާއްޖޭން އިތުރު  ރިޒޮލިއުޝަންތައްވެސް ކޯ ސްޕޮންސަރ ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަން ޖެހިޖެހިގެން ދެ އަހަރު ކުރުމަށްފަހު، 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ދައުރު ވަނީ ހަމަވެފައެވެ.

މާލެ، 25 ފެބްރުއަރީ 2017 – Ref: 2017-078

27 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުގެ ހައި ލެވެލް ސެގްމަންޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު އާސިމް ވަނީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ޖެނީވާ އަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑެލެގޭޝަންގެ އިސްވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން މި ކައުންސިލުގެ ހައި ލެވެލް ސެގްމަންޓުގައި މިނިސްޓަރ އާސިމް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ދެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭން އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުގެ 2011 އިން 2013 ގެ ދައުރުގައި އަދި 2014 އިން 2016 ގެ ދައުރުގައި ވަނީ މެމްބަރުކަން އަދާކޮށްފައެވެ. 2017 ގައި އެންއަހަރުގެ މެންޑެޓަރީ ބްރޭކް ނެގުމަށްފަހު އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުގެ 2018 އިން 2020 ގެ ދައުރުގެ މެމްބަރުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭން ވަނީ ކުރިމަތިލާފައެވެ.

މިދަތުރުގައި މިނިސްޓަރ އާސިމް އާއެކު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޝާހިޔާ އަލީ މަނިކު އެވެ.